Tea Party je inspirovaná americkým republikánským hnutím Tea Party.  Vychází z Hlavních cílů definovaných ve Stanovách ODS, z myšlenek prvního programu ODS – Svoboda a Prosperita ’92 a hlavně ze Čtyřech Poděbradských Artikul ’98.  Základní ideologické předpoklady Tea Party ODS jsou dále definovány jejími vlastními Artikuly.

Klíčová ideologie:
– Kulturní a fiskální konzervatismus
– Libertariánství

Artikuly Tea Party

Držet se zásad znamená nesejít z cesty. Pro každý problém či výzvu nehledáme zvláštní řešení. Konzervatismus, libertariánství a kapitalismus nabízí dostatečný a univerzální návod, jak řešit politické a ekonomické výzvy minulosti, současnosti i budoucnosti. Cesta, kterou jdeme, je ověřena nejen teoreticky, ale i praktická implementace vede k správnému cíli – Svobodě a Prosperitě národa. Hledání nekoncepčních řešení vede nejen k nečitelnosti našich motivací a rozhodnutí, ale nakonec působí škody právě na našem společném cíli.

Účinný a účelný stát a Svoboda budiž hlavními východisky příštího politického, ekonomického i sociálního vývoje života občanů. Stát je svou podstatou neefektivní, nemůžeme na něj spoléhat a očekávat od něho pomoc či záchranu. Chtějme od něj důraz na naše individuální svobody. Chtějme, aby stát sloužil našim životům, nikoliv aby je ovládl.  

Svoboda

Naší prioritou je chránit svobodu a soukromí občanů. Útok proti svobodám začínal vždy jako líbívý krok ke zdánlivé ochraně a nastolení pořádku. Teprve svobodný a sebevědomý občan vytváří nejvíce hodnot jak pro sebe, pro svou rodinu, národ a nakonec i pro stát.

Tea Party odmítá laciná, líbivá řešení, jejichž realizace by znamenala vpád státu a jeho represivních složek do životů a soukromí milionů poctivých lidí. Každá pravomoc státu preventivně omezovat svobodu může být zneužita. Každé další přitvrzení represivních funkcí státu se může obrátit proti nevinným. Kdo, když ne my, by ji tomu měl zabránit? Vážíme si soukromí a individuálních svobod jako hodnot nejvyšších a vždy budeme hledět, aby cena za údajné větší bezpečí nebyla zaplacena příliš draze.

Pro Tea Party není každý člověk podezřelou osobou. Tea Party je proti apriorní kontrole všeho a všech, proti nákaze společnosti virem podezřívavosti, udavačství a falešného moralizování. Občan musí mít jistotu, že do jeho soukromí může stát zasáhnout jen ve výjimečných případech a za striktně stanovených podmínkách daných zákonem a při respektování ústavy. 

Tea Party zefektivní činnost státních orgánů, omezí zbytečné obtěžování občanů a zaměří jejich činnost do oblastí pro občany potřebných. Tea Party nepodlehne pokušení slibovat totální ochranu proti jakémukoli nebezpečí a přitom si za to od občanů vybrat daň v podobě části jejich soukromí a svobody. Tea Party se vždy bude u líbivých řešení ptát na jejich rub, bude se proto i vždy neúnavně ptát: Za jakou cenu?

Tea Party chrání majetková práva občanů jako nedílnou součást svobody. Chrání nejen právo svobodně pracovat, vlastnit půdu a kapitál, ale také právo vlastnit své tělo a osobnost a nakládat s těmito statky podle vlastního uvážení. V neposlední řadě chrání základní právo občanů tento svůj majetek bránit i se zbraní v ruce. 

Účelný a Účinný Stát

STÁT NEJSME MY! Stát je byrokraticko-mocenská organizace, která spravuje určité uzemí a často i nařizuje jeho obyvatelům, jak mají žít. Stát musí být sluha, ne pán! A Tea Party se vždy bude snažit, aby zásahy státu do životů obyvatel byly co nejmenší, co nejefektivnější a co nejlevnější. Tea Party bude využívat moc Státu převážně tam, kde by si svobodný trh jen těžko sám efektivně poradil. Politika státu musí myslet na Svobodu a Prosperitu i budoucích generací a Tea Party bude vždy hledět i do budoucna, nikoliv jen do příštích voleb. 

Pod vedením Tea Party bude stát chránit rodinu jako základ budoucnosti národa, chránit svobodu jako předpoklad prosperity a chránit trh před zásahy monopolů a státu samotného. Jednoznačně odmítáme sociálně inženýrské pokusy o centrální řízení, či centrální administraci životů lidí a ekonomického vývoje.

Tea Party se vždy bude snažit, aby daně byly co nejmenší a sloužily k co největšímu prospěchu obyvatel. Zároveň výběr daní musí být pro občana co nejjednodušší a čas, který mu zabere, musí být co nejkratší. Zbytečná administrativa a výjimky v daňových zákonech zdržují obyvatele od svobodného vykonávání práce. 

Mezi klíčové oblasti působení Tea Party patří:

Zahraničí:
Největší výhodou státu oproti anarchii je jeho mezinárodní uznání jinými státy a jeho postavení ve vyjednávání s jinými státy. Tea Party bude prosazovat silný a profesionální diplomatický sbor sestavený z těch nejlepších z nejlepších. Diplomacie není trafikou pro vysloužilé politiky. Diplomacie musí vést k udržení dobrých mírových i ekonomických vztahů. Otevírat dveře do jiných států občanům i tuzemským firmám. Využívat chyb i přihrávek jiných států k co největšímu prospěchu našich obyvatel.

Obrana:
Silná armáda je základem pro obranu proti vnějším zásahům do života a svobod občanů. Také je předpokladem pro diplomacii a plnění cílů vojenských aliancí. Tea Party se vždy bude zasazovat o silnou, perfektně organizovanou a profesionální armádu. Armáda může sloužit k pomoci vlastním obyvatelům, nikdy se však nesmí zapojit do represivních akcí proti nim.

Infrastruktura:
Stát má obrovskou výhodu při stavbě infrastruktury před soukromým sektorem. Využívejme jí, ale nezneužívejme. Tea Party bude stavět a modernizovat infrastrukturu a sítě tak, aby mohly sloužit dlouhým generacím. Při nutných zásazích do majetkových práv občanů při stavbách se Stát musí chovat ohleduplně, snažit se jim vyhnout, ale několikanásobně kompenzovat škody které způsobí.

Vnitro:
IZS organizovaný Státem je tu od toho, aby pomáhal a chránil. Policie není buzeračním orgánem, ale zdí mezi zločincem a občanem.
Stát je třeba také decentralizovat a moc přesunout směrem k nižším správním celkům a hlavně na občany samotné. Starosta obce má být člověk se strategickým myšlením, který bude spravovat veřejné peníze s péčí řádného hospodáře. Nikoliv člověk, který umí projít byrokratickým aparátem a získat nejrůznější státní dotace. Do čeho investovat si lépe rozhodnou sami lidé a nikoliv úředník ministerstva.

Finance:
Udržování zdravého hospodaření státu je základem pro jeho zdravý vývoj. Tea Party bude pokračovat v ekonomické transformaci a v privatizaci státního majetku tak, aby ho vlastnili občané, nikoliv korporace či jiné státy. Stát nemá podnikat, nemá vytvářet monopoly, stát má hlavně sloužit! 

Právo:
Právo musí být jednoduché, jasně dané, srozumitelné a snadno vymahatelné. Tea Party vždy bude proti zaplevelování právního systému nepřehlednými normami a zákony. Zákony nesmí zbytečně rozšiřovat okruh veřejného zájmu a veřejnou kontrolu nad soukromými záležitostmi občanů. Jedině touto cestou lze omezit vliv nejen státních úřadů, ale i veřejnoprávních či politicko-aktivistických organizací, které získávají nadměrnou pravomoc a to bez zřetelné politické odpovědnosti.

Pro všechny ostatní oblasti řízení státu platí jednoduchá pravidla: Liberalizujte, privatizujte a odstraňujte státní monopol.

Závěrem

Tyto Artikuly jsou ideovým předpokladem našeho dalšího vývoje. Ale aby měly šanci stát se celospolečenským konsensem, je třeba neustále pracovat, přesvědčovat veřejnost a hlavně podporovat ty politické kandidáty, kteří se zaváží je naplňovat. Každý ústupek z naší cesty může znamenat nejen delší cestu ke Svobodě a Prosperitě, ale také úplnou ztrátu směru.